MỤC TIÊU

Với mục tiêu giáo dục của nhà trường nhằm giúp học sinh:

 • Rèn luyện và phát triển các năng lực, phẩm chất cần thiết;

 • Làm chủ kiến thức và kỹ năng, vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống;

 • Có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, có khả năng hội nhập quốc tế và trở thành con người Tự chủ, Tự lập, Trách nhiệm.

Phòng Tham vấn học đường:

 • Tạo ra một môi trường thân thiện và an toàn để học sinh chia sẻ về các khó khăn, suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm của cá nhân;

 • Luôn tôn trọng và thấu cảm với sự khác biệt ở mỗi cá nhân;

 • Đồng hành cùng các con học sinh, khám phá năng lực và phát triển bản thân trong quá trình học tập tại trường.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

BẢO MẬT

AN TOÀN

TÔN TRỌNG

HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN TẠI PHÒNG

Tham vấn, tư vấn tâm lý

 1. Tham vấn cá nhân/ nhóm cho học sinh về các vấn đề liên quan đến hành vi, cảm xúc, khó khăn trong học tập, các mối quan hệ, định hướng nghề nghiệp,...

 2. Tư vấn cho cha mẹ học sinh và giáo viên nhằm hỗ trợ xử lý khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của học sinh


Đánh giá, sàng lọc

 1. Đánh giá, sàng lọc những khó khăn - điểm mạnh về mặt tâm lý của học sinh bằng các công cụ lâm sàng với độ hiệu lực và độ tin cậy cao

 2. Đánh giá năng lực sức khỏe tâm thần của học sinh trong kỳ tuyển sinh


Dự phòng

 1. Tổ chức chương trình dự phòng theo chuyên đề cho học sinh theo từng cấp

 2. Tổ chức hội thảo, tập huấn cha mẹ học sinh

 3. Tổ chức hội thảo, tập huấn cho giáo viên
Đội ngũ nhân sự làm việc tại Phòng tham vấn học đường là những người trẻ năng động, có trình độ chuyên môn phù hợp trong hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên.